Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

  1. Všeobecné

1.1. Tieto informácie o ochrane osobných údajov stanovujú podmienky, za ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov pri vzťahoch súvisiacich s predajom tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu www.sweetbeans.coffee
1.2. Pod pojmom

1.2.1. „Prevádzkovateľ“ SZČO Arkadiy Klimanov so sídlom Martina Granca, 1 84102 Bratislava – mestská časť Dubravka, Slovensko, identifikačné číslo ICO 50687522
1.2.2. „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.sweetbeans.coffee
1.2.3 „Dotknutá osoba“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

1.3.Kontaktné údaje Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých môže Dotknutá osoba uplatniť svoje práva, vrátane podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Adresa pre vrátenie tovaru: Obchodna, 37b – mestská časť Staré Mesto

Telefónne číslo: 0902466584

E-mailová adresa: sb@sweetbeans.coffee
  

  • Ako vaše údaje používame

2.1. Získavané osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, spracúvame na nasledujúce účely:

2.1.1. aby sme Vám doručili tovar, ktorý ste si na e-Shope objednali. Tieto údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s Prevádzkovateľom uzavreli, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.
2.1.2. aby sme vám s vaším súhlasom reagovali na vaše otázky a inú korešpondenciu, ktorú uskutočníte prostredníctvom tejto stránky.
2.1.3. sledovanie našich oprávnených záujmov, a to najmä:

  • marketing podobných služieb a tovarov,
  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.2. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak v závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť riadne doručiť tovar, poskytovať služby, alebo riadne plniť zmluvné povinnosti.

  • Zdieľanie Vašich osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov:

  • zamestnancom Prevádzkovateľa v nevyhnutnom rozsahu na plnenie stanovených účelov,
  • dodávateľom služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie vyššie stanovených účelov, vrátane sa poskytovateľov poštových a doručovacích služieb,
  • štátnym orgánom, regulačným úradom a orgánom činným v trestnom konaní, ak to je potrebné na vyššie uvedené účely, ak to ukladá zákon, alebo ak to je potrebné v záujme ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
  • Spôsob uchovávania Vašich údajov a Vaše práva

4.1. Vaše údaje uchovávame po dobu dvoch rokov, alebo v súlade s príslušnou legislatívou po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. 
4.2. Prenos osobných údajov do tretích krajín a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, sa nepredpokladá.
4.3. V zmysle platnej právnej úpravy máte najmä nasledujúce práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.3:

4.3.1. právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk
4.3.2. ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov udelili súhlas, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať,
4.3.3. ak sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka na účely takéhoto marketingu,
4.3.4. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

Tieto informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa: 01.05.2021.